Oficjalna strona WWE

Warunki i zasady użytkowania

1

I. Warunki i Zasady Korzystania

Uaktualniono 14.08.2017 r.

Niniejsze Warunki i Zasady Korzystania („Warunki Korzystania”) zawierają wyłączenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności cywilnej i postanowienie o wiążącym arbitrażu oraz zrzeczenie się prawa do powództwa zbiorowego. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument.

Zasady ogólne

Niniejsze Warunki Korzystania dotyczą tej witryny internetowej, wszystkich powiązanych witryn internetowych WWE (każda z nich zwana dalej„Witryną WWE”), aplikacji mobilnych i usług (co obejmuje serwis prenumeraty strumieniowania obrazów WWE ( „Sieć WWE”)), które zawierają linki do tych zasad (zwane łącznie „Serwisami”), chyba że zamieściliśmy specjalne warunki korzystania z określonej witryny lub w odniesieniu do określonej usługi. W takich przypadkach te specjalne warunki korzystania dotyczą takiej konkretnej witryny lub usługi w takim zakresie, w jakim są one odmienne od niniejszych Warunków Korzystania. Serwisy są zapewniane przez lub w imieniu World Wrestling Entertainment, Inc, jednostek powiązanych i zależnych („WWE”, „my”, „nas”). Korzystanie z tych Serwisów oznacza zgodę na te warunki i zasady zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania. Użytkownicy niewyrażający zgody na te Warunki Korzystania nie powinni korzystać z Serwisów.

Należy zwrócić uwagę, że niniejsze Warunki Korzystania zawierają słowa i zwroty pisane dużymi literami. Takie słowa i zwroty to pojęcia zdefiniowane. Ich definicje znaleźć można albo w naszej Polityce Prywatności, albo w niniejszych Warunkach Korzystania. Aby ułatwić korzystanie z Polityki Prywatności i naszych Warunków Korzystania, pewne słowa, zwroty i nagłówki zamieściliśmy w postaci hiperlinków. Te słowa, zwroty i nagłówki wyróżniają się kolorem w tekście.

Niniejsze Warunki Korzystania stosują się do Użytkownika niezależnie od tego, czy jest on „Gościem” (co oznacza zwykłe odwiedzenie witryny WWE), czy też „Zarejestrowanym Fanem” (co oznacza zarejestrowanie się w WWE w celu uczestniczenia w czynnościach online lub płatnych serwisach na zasadzie prenumeraty). Pojęcie „Użytkownik” odnosi się zarówno do Gościa, jak Zarejestrowanego Fana. Zarejestrowani Fani są również nazywani po prostu „Fanami.” Pojęcie „Członkostwo” oznacza konto Zarejestrowanego Fana i możliwość zamieszczania postów oraz uczestniczenia w czynnościach i usługach hostowanych na witrynie WWE. Jeżeli Użytkownik chce zostać Zarejestrowanym Fanem, musi zapoznać się z niniejszymi Zasadami korzystania i wyrazić zgodę na te Warunki Korzystania oraz wszelkie inne wskazówkami lub wymogi, które mogą stanowić część procesu rejestracji.

UWAGA: Zasady kwalifikacji. Członkostwo jest nieważne tam, gdzie jest zakazane. Fan nie może zarejestrować się do Serwisów, chyba że spełni następujące warunki: (a) wszystkie informacje podane podczas rejestracji są prawdziwe, aktualne i kompletne; (b) zgodzi się zachować dokładność takich informacji; (c) ma skończone 13 lat i (d) korzystanie przez Fana z Serwisów nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani ustaw. Korzystanie z Usług obejmuje, między innymi, umieszczanie wpisów i inne formy uczestnictwa w forach dyskusyjnych, blogach, grupach, komentarzach, czatach lub przesyłanie zdjęć, materiałów wideo lub innych treści („Uczestnictwo”). Wszelkie treści tworzone przez Użytkownika przy użyciu funkcji Witryny WWE nazywane jest „Treściami Tworzonymi przez Użytkownika.”

Wszelkie Treści Tworzone przez Użytkownika mogą być usunięte, a rejestracja Użytkownika może być anulowana bez ostrzeżenia, jeżeli w naszym przekonaniu Użytkownik nie ma ukończonych 13 lat, albo jeżeli w naszym przekonaniu Użytkownik nie ma ukończonych 18 lat i poda się za osobę w wieku co najmniej 18 lat, albo jeżeli w naszym przekonaniu Użytkownik ma ukończone 18 lat i poda się za osobę poniżej 18. roku życia. Użytkownik nie może Uczestniczyć w imieniu innej osoby w jakiejkolwiek formie i jeżeli w naszym przekonaniu tak postąpi, WWE zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

Możemy w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki Korzystania. Sugerujemy okresowe przeglądanie niniejszych Warunków Korzystania pod kątem zmian. Korzystanie z Serwisów po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach Korzystania będzie oznaczać przyjęcie takich zmian. Jednak w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany do Warunków Korzystania (tj. jeżeli nie jest to jedynie niewielka lub techniczna zmiana, która w żaden sposób nie wpływa na Użytkownika) lub, w przypadku Sieci WWE, wprowadzenia istotnej zmiany podstawowych zasad, na jakich Sieć WWE jest udostępniana Użytkownikowi (co obejmuje prenumeratę odnawianą co miesiąc oraz zmianę ceny należnej za każdy miesiąc), powiadomimy Użytkownika o takich zmianach emailem, wysłanym na adres email podany nam przez Użytkownika podczas rejestracji. Jeżeli zmiana polega na podniesieniu ceny miesięcznej prenumeraty, albo jeżeli jest w istotny sposób niekorzystna dla Użytkownika, powiadomimy o takiej zmianie co najmniej na miesiąc przed jej wejściem w życie, dając Użytkownikowi możliwość anulowania prenumeraty przed wejściem w życie takiej zmiany. Jeżeli użytkownik będzie nadal korzystać z Serwisów po wejściu w życie takiej zmiany (a w przypadku płatnej prenumeraty, jeżeli nie zrezygnuje z takiej prenumeraty w stosownym okresie wypowiedzenia) oznacza to przyjęcie zmian. W razie konieczności szybszego wprowadzenia istotnej zmiany niniejszych Warunków Korzystania (albo samej Sieci WWE) ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych, powiadomimy Użytkownika z tak dużym wyprzedzeniem, jakie będzie zasadnie możliwe. Najbardziej aktualna wersja niniejszych Warunków Korzystania będzie zawsze dostępna na witrynie WWE; po powiadomieniu Użytkownika o zmianie Warunków Korzystania, zalecamy wydrukowanie najnowszej wersji do swojej wiadomości.

WWE może również okresowo oferować inne usługi, na innych warunkach i zasadach korzystania. Użytkownik będzie mieć wgląd w egzemplarz takich zasad i warunków korzystania przed zawarciem umowy o korzystanie z takich usług. Serwisy zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z Serwisów i/lub przesyłając dane osobowe do Serwisów Użytkownik zgadza się na przesłanie swoich danych do Stanów Zjednoczonych oraz ich przetwarzanie i przechowywanie w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Przepisy w Stanach Zjednoczonych mogą różnić się od przepisów w kraju Użytkownika.

Prawa autorskie, własność i ograniczenie korzystania z materiałów

Wszelkie materiały zawarte w Serwisach chronione są prawem autorskim i stanowią własność WWE oraz jednostek powiązanych i/lub licencjodawców zewnętrznych. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, co obejmuje między innymi WWE, znaki WWE oraz nazwy jej gwiazd, stanowią własność WWE lub jednostek powiązanych i chronione są stanowymi, państwowymi i międzynarodowymi prawami ochrony znaków towarowych.

Materiały w postaci tekstów, zdjęć, wideo, audio i połączonych produktów oraz programów audiowizualnych przygotowywane z imprez i programów telewizyjnych WWE, co obejmuje materiały zawarte w Serwisach, stanowią dzieła chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych i przepisami międzynarodowymi. Żadne materiały z Serwisów nie mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane, ładowane, zamieszczane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody WWE.

Każda osoba, która wyświetla, powiela, kopiuje, tworzy prace pochodne lub sprzedaje nasze materiały tekstowe, fotograficzne, wideo lub audiowizualne do celów handlowych lub niehandlowych bez zgody WWE narusza prawa autorskie i podlega karze z tytułu naruszenia prawa autorskiego. Każda osoba posługująca się znakami WWE lub podobnymi w sposób, który zaciera wyróżniającą jakość znaków WWE lub stwarza możliwość pomylenia danego znaku ze znakami WWE w celach handlowych bez zgody WWE obejmującej towary i usługi, podlega karze z tytułu naruszenia przepisów o ochronie znaków towarowych.

Jeżeli Użytkownik pobiera oprogramowanie i aplikację z Serwisów, takie oprogramowanie lub aplikacja, w tym wszelkie pliki, obrazy będące ich częścią lub wygenerowane przez oprogramowanie bądź aplikację, jak również dane i wskazówki towarzyszące oprogramowaniu lub aplikacji (zwane łącznie „Oprogramowaniem”) są udostępniane Użytkownikowi przez WWE lub zewnętrznego licencjodawcę na podstawie licencji wyłącznie do użytku osobistego, niehandlowego i domowego. Wszelkie użycie niniejszych Serwisów, w tym Sieci WWE i/lub Oprogramowania, do celów handlowych lub publicznych, co obejmuje między innymi wykorzystanie w jakimkolwiek miejscu działalności komercyjnej, jest surowo wzbronione.

Nie przekazujemy Użytkownikowi prawa własności do Oprogramowania i WWE (oraz nasi licencjodawcy zewnętrzni) zachowują pełne i całkowite prawo własności Oprogramowania oraz wszelkie prawa do ochrony własności intelektualnej odnośnie takiego Oprogramowania. Użytkownik nie ma prawa do wtórnego rozpowszechniania, sprzedaży, dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego, dezasemblowania lub innych sposobów przekształcania Oprogramowania na postać możliwą do odczytu.

Wszelkie pytania na temat tego powiadomienia należy kierować na adres permission@wwe.com.

Rejestracja i płatności za Sieć WWE

Procedura rejestracji. Użytkownicy mogą tutaj zarejestrować się na płatną prenumeratę Sieci WWE. Rejestrując się na płatną prenumeratę Sieci WWE Użytkownik potwierdza, że (1) ma co najmniej 18 lat lub osiągnął pełnoletniość, jeżeli wiek pełnoletności jest wyższy według miejscowych przepisów prawa, (2) wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji są prawdziwe i dokładne, (3) Użytkownik nie zezwoli stronom zewnętrznym na dostęp do danych swojego konta, ani w inny sposób nie sceduje i nie przeniesie praw do korzystania z Serwisów, (4) Użytkownik jest właścicielem każdej karty kredytowej lub debetowej, której dane nam przekazał lub właścicielem konta PayPal, którego dane nam przekazał i (5) Użytkownik wskaże nam aktualną, ważną i przyjętą metody płatności, taką jak ważna karta kredytowa, karta debetowa, konto PayPal oraz, w niektórych krajach, przedpłacona karta prezentowa Sieci WWE („Metody płatności”, które mogą być okresowo uaktualniane) przez cały okres trwania prenumeraty. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności rejestracji i danych logowania. Użytkownik odpowiada za wszystkie opłaty związane z korzystaniem z Sieci WWE i powiązanych usług, co obejmuje wszelkie opłaty należne od Użytkownika w związku z korzystaniem z jego konta przez inne osoby. UWAGA: POMYŚLNA REJESTRACJA NA PŁATNĄ PRENUMERATĘ SIECI WWE PODLEGA NASZEMU ZATWIERDZENIU I WYMAGA PRZEKAZANIA PRZEZ NAS POTWIERDZENIA DO UŻYTKOWNIKA, PRZY CZYM MOŻEMY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ TAKIEGO ZATWIERDZENIA NA NASZE WYŁĄCZNE UZNANIE.

Prenumerata Odnawiana co Miesiąc. Wszelkie prenumeraty są odnawiane co miesiąc (z wyjątkiem Prenumeraty Prezentowej na 12 miesięcy opisanej poniżej) począwszy od dnia, w którym potwierdzimy przyjęcie zamówienia Użytkownika na Sieć WWE, i kontynuowane przez powtarzające się okresy jednego (1) miesiąca od dnia przekazania pierwszej płatności za prenumeratę Sieci WWE, chyba że i do czasu anulowania członkostwa przez Użytkownika lub przez nas (w każdym przypadku zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania). W wypadku zakupienia Prenumeraty Odnawianej co Miesiąc, w każdym miesiącu prenumeraty, począwszy od dnia przekazania nam pierwszej płatności, będziemy obciążać Metodę Płatności wskazaną przez Użytkownika pobierając odpowiednią płatność za prenumeratę i obowiązujące podatki. Prenumeratę można anulować w dowolnej chwili, przy czym wymagane jest jej anulowanie przed terminem odnowienia na kolejny miesiąc, aby uniknąć obciążenia kosztami prenumeraty za kolejny miesiąc. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE POWIADOMI NAS PRZED ROZPOCZĘCIEM NASTĘPNEGO OKRESU MIESIĘCZNEGO, ŻE CHCE ANULOWAĆ PRENUMERATĘ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PRENUMERATA BĘDZIE AUTOMATYCZNIE KONTYNUOWANA PRZEZ KOLEJNY JEDEN (1) MIESIĄC I UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS DO POBRANIA OBOWIĄZUJĄCEJ OPŁATY ZA PRENUMERATĘ I STOSOWNYCH PODATKÓW.

12-miesięczna Prenumerata Prezentowa. 12-miesięczną Prenumeratę Prezentową można zakupić dla siebie lub komuś innemu w prezencie; daje ona odbiorcy dostęp do Sieci WWE, począwszy od daty zarejestrowania się odbiorcy na płatną prenumeratę i do czasu upływu 12 miesięcy od tego dnia. JEST TO 12-MIESIĘCZNA UMOWA NA CZAS OKREŚLONY, OPŁACONA W CAŁOŚCI Z GÓRY. W PRZECIWIEŃSTWIE DO PRENUMERAT ODNAWIANYCH CO MIESIĄC, NIE MOŻE BYĆ ONA ANULOWANA BEZ ISTOTNEJ PRZYCZYNY PODCZAS 12-MIESIĘCZNEGO OKRESU OBOWIĄZYWANIA.

Oferty specjalne: Możemy oferować specjalne oferty promocyjne lub członkostwa na osobnych zasadach i regulaminach. Zasady te będą dotyczyć wszystkich ofert specjalnych i zostaną zakomunikowane podczas rejestracji. Oferty specjalne będą automatycznie zamieniane w miesięczne subskrypcje (dopóki nie zostaną anulowane). Użytkownik nie otrzyma notyfikacji o zakończeniu swojej subskrypcji ani o jej automatycznej przedłużeniu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zasad i regulaminu dotyczących ofert specjalnych.

 

Zakończenie działalności Sieci WWE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jeżeli zakończymy działalność usług Sieci WWE, wówczas (i) powiadomimy o tym Użytkownika wiadomością email wysłaną na adres przekazany nam podczas rejestracji, (ii) możemy przekazać informacje na temat podobnych lub nowych Serwisów i (iii) zastrzegamy sobie prawo anulowania odpowiedniej usługi. Przekażemy Użytkownikowi powiadomienie o zakończeniu działalności Sieci WWE z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku Prenumerat Odnawianych co Miesiąc, nie pobierzemy od Użytkownika płatności za miesiąc, w którym nastąpi zakończenie działalności (ani za następne miesiące). W przypadku Prenumeraty Prezentowej na 12 miesięcy, Użytkownik będzie mieć prawo do refundacji za tę część 12-miesięcznego okresu, która przypada po dacie zakończenia działalności.

Bezpłatna prenumerata próbna. Dostęp do Sieci WWE może być oferowany Użytkownikowi bezpłatnie na ograniczony okres („Prenumerata Próbna”). Prenumeraty Próbne są oferowane wyłącznie nowym i niektórym byłym prenumeratorom. WWE zastrzega sobie prawo ustalania kwalifikacji do Prenumeraty próbnej na swoje wyłączne uznanie. Wszystkie Warunki Korzystania stosują się również do Prenumeraty Próbnej i taka Prenumerata Próbna nie skraca minimalnego zdeklarowanego okresu prenumeraty płatnej (w związku z tym, na przykład, jeżeli Prenumerata próbna oferowana jest na 14 dni i po zakończeniu takiego okresu, zgodnie z zasadami odpowiedniej promocji (i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania) zostaje zmieniona na płatną Prenumeratę Odnawianą co Miesiąc, minimalnym okresem płatnej prenumeraty będzie jeden miesiąc liczony od dnia, w którym rozpoczęła się prenumerata płatna (a nie jeden miesiąc od daty rozpoczęcia Prenumeraty Próbnej)). Rejestrując się na Prenumeratę Próbną należy uważnie zapoznać się z warunkami Prenumeraty Próbnej. W niektórych przypadkach Użytkownicy decydują się na prenumeratę płatną Sieci WWE na koniec okresu Prenumeraty Próbnej, chyba że anulują tę usługę przed końcem okresu Prenumeraty Próbnej. Jeżeli prosimy o wskazanie Metody Płatności przy rejestracji na Prenumeratę Próbną i Użytkownik nie anuluje Serwisu przed zakończeniem okresu Prenumeraty Próbnej, wówczas Metoda Płatności zostanie przetworzona w celu pobrania płatności, a prenumerata zostanie zmieniona na prenumeratę płatną, podlegającą wszystkim Warunkom Korzystania, w tym wszelkim zasadom automatycznego odnawiania i/lub zasadom prenumeraty odnawianej omówionym szczegółowo powyżej. Za początek Prenumeraty płatnej będzie uznany dzień zmiany Prenumeraty Próbnej na prenumeratę płatną. Jest bardzo istotne, aby Użytkownik rozumiał, że nie wyślemy powiadomienia o zakończeniu Prenumeraty Próbnej i rozpoczęciu prenumeraty płatnej. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZMIENIĆ PRENUMERATY PRÓBNEJ NA PRENUMERATĘ PŁATNĄ, MUSI ANULOWAĆ SERWIS PRZED KOŃCEM OKRESU PRENUMERATY PRÓBNEJ, DZWONIĄC POD NUMER (866) 308-5684 (ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH) LUB +1 512-225-6300 (SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH; UWAGA - OBOWIĄZUJĄ OPŁATY ZA ROZMOWĘ MIĘDZYNARODOWĄ) LUB KLIKAJĄC „CANCEL MEMBERSHIP” (ANULUJ CZŁONKOSTWO) W CZĘŚCI ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE BILLINGOWE KONTA SIECI WWE; PRENUMERATORZY Z WIELKIEJ BRYTANII LUB IRLANDIIMOGĄ RÓWNIEŻ POSŁUŻYĆ SIĘ FORMULARZEM ANULOWANIA (ZAMIESZCZONYM TUTAJ).

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRENUMERATORÓW SIECI WWE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII: Prenumeratorom Sieci WWE w Wielkiej Brytanii lub Irlandii przypominamy, że Prenumeraty Próbne nie wpływają na ich prawa formalne do anulowania podczas tzw. „Okresu do Namysłu” (dodatkowe szczegóły znaleźć można poniżej w części Zasady anulowania prenumeraty i zwrotu kosztów). Okres do Namysłu rozpoczyna się wraz z początkiem Prenumeraty Próbnej i jeżeli Okres do Namysłu jest dłuższy niż okres Prenumeraty Próbnej, Użytkownik zachowuje prawo do anulowania prenumeraty (jak wskazano poniżej) do końca Okresu do Namysłu, nawet jeżeli Prenumerata Próbna wygaśnie wcześniej.

Zakończenie usługi: Jeśli przerwiemy usługę WWE Network 1) otrzymasz komunikat emailowy na adres podany podczas rejestracji 2) możesz otrzymać informację na temat podobnych usług 3) zastrzegamy sobie prawo do zablokowania także innych usług. Komunikat zostanie wysłany miesiąc przed zakończeniem usługi. W przypadku miesięcznej subsckrypcji płatność nie zostanie pobrana za kolejny miesiąc. W przypadku 12-miesięcznej subskrypcji użytkownik ma prawo do częściowej kompensaty z uwagi na przedwczesne przerwanie usługi.

Informacje billingowe Jeżeli Użytkownik zarejestruje się na Prenumeratę Odnawianą co Miesiąc, będziemy automatycznie obciążać wskazaną przez Użytkownika Metodę Płatności w każdym miesiącu, w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczęła się płatna prenumerata (która będzie podana na witrynie WWE, na której Użytkownik złożył zamówienie (i która może być późniejsza niż data, w której potwierdzimy przyjęcie takiego zamówienia)). W przypadku zakupu 12-Miesięcznej Prenumeraty Prezentowej obciążymy wskazaną przez Użytkownika Metodę Płatności jednorazowo całą sumą w dniu podanym na witrynie WWE, na której Użytkownik złożył zamówienie (i która może być późniejsza niż data, w której potwierdzimy przyjęcie takiego zamówienia). Nasze usługi bilingowe może świadczyć firma BAMTech, LLC., a płatności za Sieć WWE mogą pojawić się na wyciągu Użytkownika jako pobierane na rzecz BAMTech, LLC.lub innego powiązanego usługodawcy, z którego usług korzystamy do tego celu. Pojęcie „Billing” stosowane jest w tych Warunkach Korzystania w znaczeniu obciążenia, debetu lub innego pobierania płatności z Metody Płatności Użytkownika.

Karty Prezentowe Sieci WWE Karty Prezentowe Sieci WWE (co obejmuje elektroniczne kody prezentowe) (zwane łącznie „Kartami Prezentowymi”) to opłacone z góry jednorazowe karty, które można zrealizować tylko na prenumeratę Sieci WWE w krajach, w których taka usługa jest oferowana w walucie Karty Prezentowej, lub w miejscu, gdzie waluta takiej karty jest walutą lokalną. Aby zrealizować Kartę Prezentową, należy wejść na www.wwe.com/redeem i wprowadzić numer PIN karty. Aby wykorzystać Kartę Prezentową, trzeba utworzyć konto lub posiadać ważne konto Członka (to znaczy bycie Zarejestrowanym Fanem). Członkostwo w Sieci WWE i korzystanie z tej sieci jest warunkowane przyjęciem niniejszych Warunków Korzystania i naszej Polityki Prywatności. Karty Prezentowe mogą być oferowane na różne przedpłacone okresy prenumeraty i cała wartość Karty Prezentowej będzie przeniesiona po jej realizacji na konto Użytkownika w Sieci WWE. Aktywni prenumeratorzy Sieci WWE w momencie zrealizowania Karty Prezentowej będą mieć dodaną wartość Karty Prezentowej na koniec aktualnego okresu prenumeraty i jeżeli przed wygaśnięciem przedpłaconego okresu prenumeraty Użytkownik nie anuluje serwisu, prenumerata będzie następnie kontynuowana i będziemy nadal obciążać zarejestrowaną Metodę Płatności Użytkownika. Jeżeli po wygaśnięciu okresu prenumeraty z przedpłaconej Karty Prezentowej na koncie Użytkownika nie ma wskazanej aktualnej Metody Płatności, dostęp Użytkownika do Sieci WWE zostanie przerwany. Karty Prezentowe nie podlegają refundacji i/lub wymianie na gotówkę, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy. Kart prezentowych nie można realizować na prenumeratę Sieci WWE poprzez iTunnes lub Apple TV. Kart Prezentowych nie można uzupełniać gotówką ani odsprzedawać; po ich realizacji nie istnieje możliwość przenoszenia ich na inne osoby. Karty Prezentowe nie mają daty ważności i nie podlegają żadnym opłatom za transakcję. Przy połączeniu z innymi ofertami mogą obowiązywać ograniczenia. Własność Kart Prezentowych, jak również ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na kupującego w chwili zakupu. WWE nie odpowiada za zagubienie, kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie bez zgody właściciela jakichkolwiek Kart Prezentowych. Jeżeli Karta Prezentowa nie działa, jedyne zadośćuczynienie dla jej właściciela i pełny zakres naszej odpowiedzialności ograniczy się do wymiany takiej Karty Prezentowej. Karty prezentowe wydawane są przez World Wrestling Entertainment, Inc.

Podatek od sprzedaży / użytkowania WWE może mieć obowiązek pobierania podatków od sprzedaży lub użytkowania w odniesieniu do pewnych zakupów, co obejmuje zakup prenumeraty Sieci WWE. W stanach lub regionach nakładających podatki od sprzedaży lub użytkowania, pewne zakupy mogą podlegać opodatkowaniu, nawet jeśli WWE nie ma obowiązku pobierania podatków od sprzedaży bądź użytkowania w danym stanie lub regionie. Zakup nie jest zwolniony od podatku tylko dlatego, że odbywa się poprzez Internet, katalog lub inne metody zdalne. Pobieranie podatków od sprzedaży lub użytkowania od danej transakcji oraz kwota pobranego podatku zależy od różnych czynników, np. czy sprzedawca ma obowiązek pobierania podatku w danym stanie lub regionie. Kupujący może odpowiadać za jakiekolwiek podatki niepobrane przez WWE. Niektóre stany wymagają od kupujących składania co roku zeznań podatkowych od sprzedaży / użytkowania, ze zgłoszeniem zakupów podlegających opodatkowaniu, które nie zostały opodatkowane i wymagają opłacenia takiego podatku. Szczegóły znaleźć można na witrynie internetowej odpowiednich władz podatkowych. Jeżeli WWE pobiera podatki od sprzedaży lub użytkowania w związku z danym zakupem, kwota takiego podatku będzie ukazana albo przed finalizacją zakupu, albo na końcowym potwierdzeniu takiego zakupu.

KENTUCKY: WWE nie ma obowiązku i nie pobiera podatków od sprzedaży lub użytkowania w stanie Kentucky. Stan Kentucky wymaga od osób dokonujących zakupów w stanie Kentucky zgłaszania wszelkich zakupów osobistego majątku ruchomego oraz majątku cyfrowego, od których sprzedawca nie pobiera podatków i opłacanie podatków za użytkowanie od takich zakupów, chyba że nie podlegają one opodatkowaniu w myśl przepisów prawa stanu Kentucky. Podatek można zgłosić i opłacić na indywidualnym zeznaniu podatkowym stanu Kentucky lub też składając zeznanie podatkowe konsumenta w Urzędzie Skarbowym Stanu Kentucky (Kentucky Department of Revenue). Odpowiednie formularze i dołączone do nich wskazówki można znaleźć na witrynie internetowej Urzędu Skarbowego Stanu Kentucky http://revenue.ky.gov/.

OKLAHOMA: WWE nie ma obowiązku i nie pobiera podatków od sprzedaży lub użytkowania w stanie Oklahoma. Stan Oklahoma wymaga od kupujących w stanie Oklahoma zgłaszania wszystkich zakupów, od których nie został pobrany podatek i opłacanie podatków od takich zakupów, chyba że są wyłączone z opodatkowania w myśl przepisów prawa stanu Oklahoma. Podatek można zgłosić i opłacić na indywidualnym zeznaniu podatkowym stanu Oklahoma [Formularz 51] lub też składając zeznanie podatkowe konsumenta [Formularz 21-1]. Odpowiednie formularze i dołączone do nich wskazówki znaleźć można na witrynie internetowej Komisji Podatkowej stanu Oklahoma, www.tax.ok.gov

Zasady anulowania prenumeraty i zwrotu kosztów. Prenumeratę Sieci WWE można anulować wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. Aby anulować prenumeratę, można albo (i) zadzwonić pod numer (866) 308-5684 (ze Stanów Zjednoczonych) lub +1 512-225-6300 (spoza Stanów Zjednoczonych; uwaga - obowiązują opłaty za rozmowę międzynarodową); lub (ii) klikając „Cancel membership” (Anuluj członkostwo) w części zawierającej informacje billingowe konta Sieci WWE Użytkownika Anulowanie będzie skuteczne tylko po zakończeniu każdego okresu prenumeraty. Jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone inaczej w niniejszych Warunkach Korzystania, OPŁATY ZA PRENUMERATĘ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE ZWROTY, CZĘŚCIOWE ZWROTY ANI KREDYTY ZA PRENUMERATY LUB CZĘŚCIOWE OKRESY PRENUMERATY. Oznacza to, że Użytkownik zachowa dostęp do Sieci WWE poprzez pozostałą część aktualnego okresu prenumeraty i nie otrzyma za ten okres zwrotu.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRENUMERATORÓW SIECI WWE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII: Prenumeratorów Sieci WWE w Wielkiej Brytanii i Irlandii obowiązują zasady anulowania i zwrotu kosztów podane w paragrafie powyżej. Można anulować subskrypcję powyższymi metodami, jak również wypełnić formularz anulowania (dostępny tutaj). Należy jednak wiedzieć, że Użytkownik ma dodatkowo prawo formalne do anulowania prenumeraty i otrzymania pełnego zwrotu kosztów (jeżeli przekazał jakąkolwiek płatność) w dowolnym momencie w okresie rozpoczynającym się wraz z przyjęciem przez nas zamówienia na Sieć WWE i kończącym się z końcem 14 pełnego dnia po dniu, w którym przyjęliśmy zamówienie („Okres do Namysłu”) (chyba że Użytkownik zgodził się w chwili aktywacji prenumeraty na utratę prawa do wycofania się). Informujemy, że jeżeli Użytkownik skorzystał z Prenumeraty Próbnej, Okres do Namysłu wygaśnie na koniec 14 pełnego dnia po dniu, w którym rozpoczęła się Prenumerata Próbna (niezależnie od długości okresu Prenumeraty Próbnej). Dla uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że jeżeli okres Prenumeraty Próbnej jest dłuższy niż Okres do Namysłu, prawa do anulowania bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pozostaną w mocy przez resztę okresu Prenumeraty Próbnej (z uwzględnieniem i zgodnie z zasadami takiej Prenumeraty próbnej). Użytkownik korzystający z Prenumeraty Odnawianej co Miesiąc może anulować ją bez podania przyczyny w dowolnym momencie, ale ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK ANULOWANIE DOKONANE W TEN SPOSÓB PO UPŁYWIE OKRESU DO NAMYSŁU, WEJDZIE W ŻYCIE DOPIERO NA KONIEC MIESIĄCA PRENUMERATY, W KTÓRYM DOKONANO ANULOWANIA. Oznacza to, anulowanie bez podania przyczyny po Okresie do Namysłu oznacza kontynuację dostępu do Sieci WWE przez resztę bieżącego miesiąca prenumeraty bez prawa do zwrotu kosztów za taki miesiąc. Porady odnośnie praw formalnych można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens' Advice Bureau) lub biurze Inspekcji Handlowej (Trading Standards).

Wymogi systemowe. Sieć WWE jest usługą strumieniowego przesyłania danych obsługującą rozdzielczość 720p HD, pod warunkiem dostępności treści, właściwych parametrów urządzeń i przepustowości pasma. Treści WWE są przesyłane strumieniowo poprzez Internet, nie zaś pobierane, więc dostęp do treści wideo wymaga połączenia z Internetem. Parametry systemu i połączenia z Internetem wymagane do oglądania WWE na telewizorze poprzez połączone urządzenia, urządzenia mobilne i komputery znaleźć można tutaj.

Dostęp do usług: Dostęp do Sieci WWE uzależniony jest od przyjęcia informacji dotyczących Metody Płatności Użytkownika i weryfikacji innych informacji przekazanych nam przez Użytkownika lub uzyskanych przez nas z innego źródła. W związku z tym, jeżeli płatność Użytkownika (jednorazowa lub miesięczna) nie może być dokonana z dowolnej przyczyny, między innymi z powodu wygaśnięcia danej Metody Płatności, możemy natychmiast przerwać dostęp Użytkownika do Sieci WWE. Choć prenumerata Sieci WWE jest dostępna na wielu urządzeniach, Użytkownik może korzystać jednorazowo z jednego (1) strumienia Sieci WWE na jednym (1) urządzeniu. W PRZYPADKU OBEJŚCIA LUB PRÓBY OBEJŚCIA KTÓREGOŚ Z OGRANICZEŃ KORZYSTANIA ZAWARTYCH W TYCH WARUNKACH, PRENUMERATA UŻYTKOWNIKA BĘDZIE PODLEGAĆ NIEZWŁOCZNEMU ANULOWANIU, A UŻYTKOWNIK MOŻE PODLEGAĆ DZIAŁANIOM PRAWNYM. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O LOGOWANIU, W TYM HASEŁ, JEST ŚCIŚLE WZBRONIONE.

Bezpieczeństwo

WWE traktuje poważnie bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Podejmujemy zasadne i odpowiednie środki w celu ochrony bezpieczeństwa i rzetelności danych osobowych Użytkownika, trzeba mieć jednak świadomość, że żadne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa online i urządzeń mobilnych nie jest stuprocentowo skuteczne. W zakresie, w jakim gromadzimy od Użytkownika informacje na temat płatności i/lub wysyłki oraz informacje billingowe poprzez nasze Serwisy, przekazujemy informacje o płatnościach Użytkownika oraz informacje do billingu i wysyłki usługodawcom, którzy pomagają nam realizować zamówienia, wysyłać towary i świadczyć usługi zakupione przez Użytkowników poprzez witrynę internetową. Tacy wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie takich informacji, jak również wszelkich innych informacji, które uzyskają niezależnie od Użytkownika albo na temat Użytkownika. Dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki WWE i nasi usługodawcy oraz jednostki powiązane wykorzystują i chronią dane osobowe i informacje na temat płatności podane przez Użytkownika za pośrednictwem tej witryny, znaleźć można klikając tutaj w celu zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

W celu ochrony bezpieczeństwa informacji Użytkownika dotyczących płatności podczas ich przesyłania stosujemy uzasadnione środki technologiczne, które obejmują, w stosownych przypadkach, technologię Transport Layer Security (poprzednio nazywaną Secure Socket Layer (SSL)). W stosownych przypadkach możemy również szyfrować informacje Użytkownika dotyczące płatności, kiedy przechowujemy zamówienie i przesyłamy informację do współpracujących wykonawców lub podejmujemy inne uzasadnione kroki dla ochrony bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

Należy pamiętać, że każdorazowo przy podawaniu danych osobowych online - na przykład przez fora dyskusyjne lub czaty - takie informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez osoby nieznane Użytkownikowi. Chociaż WWE stara się chronić dane osobowe Użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji ujawnionych przez Użytkownika online; Użytkownik ujawnia takie dane na swoje ryzyko. Nie wolno wykorzystywać ani próbować wykorzystywać Serwisów do gromadzenia danych osobowych innych osób lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawami innych osób do ochrony prywatności i danych osobowych.

Po zarejestrowaniu się jako Fan lub zarejestrowaniu się do pewnych Serwisów, konieczne będzie wybranie nazwy użytkownika, hasła lub innych danych identyfikacyjnych służących ograniczeniu możliwości Uczestnictwa lub w inny sposób chroniących Członkostwo Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i innych danych identyfikacyjnych. Użytkownik zgadza się nie używać konta, nazwy użytkownika, hasła lub innych danych identyfikacyjnych innego Fana w jakimkolwiek momencie, jak również nie ujawniać własnych danych identyfikacyjnych komukolwiek z zewnątrz. Użytkownik zgadza się niezwłocznie informować WWE o podejrzeniu nieautoryzowanego dostępu do konta lub do danych identyfikacyjnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość posługiwania się swoim kontem. W celu ochrony Fanów, WWE zastrzega prawo do wymagania lub wprowadzenia zmienionych procedur dostępu do konta lub aplikacji w dowolnej chwili, choćby miało to tymczasowo zablokować dostęp do pewnych części Serwisów.

Monitorowanie Serwisów

WWE wyraźnie zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich sposobów użycia Serwisów. Jednak WWE nie ma obowiązku takiego monitorowania i nie bierzemy odpowiedzialności za takie monitorowanie lub brak takiego monitorowania. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treści jakichkolwiek przekazów jednostek zewnętrznych do Serwisów lub poprzez Serwisy, jak również za jakiekolwiek błędy, pominięcia, oszczercze lub zniesławiające oświadczenia, fałszywe informacje, treści nieprzyzwoite, pornograficzne, wulgarne lub niedokładne, zawarte w jakichkolwiek informacjach przesyłanych przez jednostki zewnętrzne do lub poprzez jakiekolwiek lokalizacje w Serwisach.

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać ani przesyłać żadnych materiałów nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych, ani jakichkolwiek materiałów, które stanowiłyby lub zachęcały do zachowań, które byłyby uznane za przestępstwo, spowodowały pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszałyby przepisy prawa lub któryś z niniejszych Warunków Korzystania, lub jakiekolwiek inne zasady lub warunki korzystania zamieszczone w Serwisach.

Należy pamiętać, że przekażemy dane osobowe Użytkownika lub informacje o płatnościach, jeżeli wymagać będą tego przepisy prawa, nakaz przeszukania, wezwanie lub nakaz sądowy, bądź inna procedura prawna. WWE może również ujawnić dane osobowe Użytkownika lub informacje o płatnościach, jeżeli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że takie ujawnienie jest zasadnie niezbędne do wykrycia lub zapobiegania oszustwu lub dla ochrony praw, majątku, zdrowia lub bezpieczeństwa osobistego WWE, pracowników WWE, zewnętrznych licencjodawców, klientów lub osób postronnych. Możemy również ujawnić dane osobowe Użytkownika lub informacje o płatnościach, jeżeli Użytkownik lub jego pełnomocnik prawny upoważni nas do tego, lub jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia zdolności kredytowej, windykacji lub zgłaszania zaległych płatności. Dodatkowe informacje na temat okoliczności, w których możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika lub informacje o płatnościach znaleźć można w naszej Polityce Prywatności.

Nadsyłane materiały

W pewnych okolicznościach WWE może występować do Gości Witryn WWE o informacje, obejmujące między innymi kreatywne pomysły, koncepcje, know-how, techniki, sugestie, idee, materiały plastyczne lub inne. Oczywiście Goście Witryny WWE mają możliwość nadsyłania do nas takich informacji w dowolnym momencie, nawet jeżeli nie zachęcamy do tego. Każdy taki typ informacji, niezależnie od tego, czy zachęcamy do ich nadsyłania, czy też nie, i czy zostają one zamieszczone na tej witrynie, czy też na innych Witrynach WWE, nazywane są „Nadsyłanymi Materiałami”.

WWE nie życzy sobie Nadsyłanych Materiałów wideo, zawierających popisy kaskaderskie, sztuczki lub manewry odtwarzające, naśladujące lub przedstawiające w jakikolwiek sposób czynności wykonywane przez atletów i personel WWE. WWE pragnie przypomnieć Użytkownikowi, że nasze Gwiazdy to przeszkoleni artyści sportowi. Użytkownik nie powinien w żadnych okolicznościach próbować naśladować tego, co robią, na ringu i poza nim.

Przekazując Materiały Nadesłane, niezależnie od tego, czy na naszą prośbę, czy nie, Użytkownik automatycznie udziela WWE praw własności i bezterminowego, niewymagającego tantiemów, niewyłącznego, nieograniczonego, ogólnoświatowego i nieodwołalnego prawa i licencji do sprzedaży, wynajmu, przekazywania, udzielania sublicencji, wykorzystania, powielania, modyfikowania, publikowania, tłumaczenia, przygotowywania prac pochodnych w oparciu o takie materiały, rozpowszechniania, wykonywania, wyświetlania lub innego wykorzystania takich Materiałów Nadesłanych, w całości lub w części, w jakiejkolwiek postaci, na jakimkolwiek nośniku i z wykorzystaniem technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, do dowolnego celu, co obejmuje między innymi cele reklamowe i promocyjne (zwane łącznie „Prawami”).

To udzielenie Praw oznacza, że wszystkie Materiały Nadesłane staną się własnością WWE i mogą być wykorzystane przez WWE do dowolnego celu, obecnie i w przyszłości, bez żadnej opłaty lub konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń od Użytkownika. Wszelkie Materiały Nadesłane, niezależnie od tego, czy na naszą prośbę, czy nie, staną się pozostaną własnością WWE. WWE ma również prawo, ale nie ma obowiązku, posługiwania się nazwiskiem Użytkownika lub nazwą dowolnej jednostki będącej własnością lub pozostającej pod kontrolą Użytkownika w związku z nadawaniem, drukowaniem, publikowaniem online lub innym wykorzystaniem lub publikacją Materiałów Nadesłanych. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za przeglądanie Materiałów Nadesłanych i nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności za podobieństwa pomiędzy Materiałami Nadesłanymi przez Użytkownika i przyszłymi produktami lub programami WWE. Przesyłając nam Materiały Nadesłane Użytkownik potwierdza, że nie ma żadnych uzasadnionych podstaw do przekonania, że wykorzystanie przez nas jakichkolwiek Materiałów Nadesłanych stanowiłoby naruszenie jakichkolwiek praw stron trzecich.

Treści zewnętrzne

Należy kierować się własnym uznaniem przeglądając Internet lub korzystając z Serwisów. Należy mieć świadomość, że korzystając z Serwisów można być przekierowanym do innych witryn internetowych poprzez linki i inne funkcje Serwisów. Kliknięcie takich linków lub innych funkcji może spowodować przekierowanie do witryny internetowej lub serwisu, które nie są własnością i nie jest prowadzone przez WWE, i nad którymi WWE nie sprawuje żadnej kontroli. Na przykład kliknięcie na banner reklamowy może przekierować Użytkownika na witrynę firmy, która nie jest powiązana z WWE, i nad którą WWE nie sprawuje kontroli. Obejmuje to linki jednostek zamieszczających reklamy, sponsorów, partnerów dostarczających treść programową i innych użytkowników, którzy mogą posługiwać się naszymi logo w ramach wspólnej promocji marek lub umów z jednostkami powiązanymi. Takie inne witryny lub usługi internetowe mogą gromadzić dane, zwracać się o przekazanie danych osobowych i generować pliki cookies na komputerze Użytkownika w sposób inny niż nasze Serwisy. Takie inne witryny internetowe lub serwisy mogą również zawierać informacje, które Użytkownik może uznać za niestosowne lub obraźliwe.

WWE nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za treść lub dostępność informacji znajdujących się na jakiejkolwiek witrynie internetowej lub serwisie będących własnością stron trzecich, do których linki mogą znajdować się na witrynach WWE, niezależnie od tego czy taki hiperlink jest zapewniony przez WWE, czy stronę trzecią. Zapewniając dostęp do witryn internetowych lub reklam stron trzecich, WWE nie popiera produktów ani usług zapewnianych przez właścicieli lub operatorów takich witryn internetowych. W związku z tym nie będziemy odpowiadać za dokładność, adekwatność, rzetelność, przestrzeganie praw autorskich, zgodność z prawem bądź przyzwoitość materiałów zawartych na witrynach stron trzecich lub usług, do których linki znajdują się w Serwisach. Nie możemy zapewnić, że Użytkownik będzie zadowolony z produktów i usług zakupionych od stron trzecich, do których linki znajdują się w Serwisach lub które Użytkownik zakupi za pośrednictwem stron trzecich reklamujących lub zamieszczających treści w Serwisach. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych zapewnień co do bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji (co obejmuje między innymi informacje o płatności i inne dane osobowe), o które strona trzecia może zwrócić się do Użytkownika i Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko nam odnośnie produktów, usług i treści witryn internetowych stron trzecich, co obejmuje witryny internetowe i usługi, do których dostęp odbywa się poprzez linki w Serwisach. Usilnie zachęcamy Użytkownika do sprawdzenia ich wiarygodności, w zakresie uznanym przez niego za niezbędny lub odpowiedni, przed przeprowadzeniem jakichkolwiek transakcji w trybie online czy też offline.

Wyłączenie odpowiedzialności

MATERIAŁY W SERWISACH SĄ UDOSTĘPNIANE W POSTACI „TAKIE JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, WYŁĄCZAMY JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJE LUB MATERIAŁY DOSTĘPNE PRZEZ SERWISY BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIANE ORAZ ŻE SERWISY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE UDZIELAMY GWARANCJI I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW W SERWISACH, JEŚLI CHODZI O ICH POPRAWNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, RZETELNOŚĆ LUB INNE CECHY. NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ARCHIWIZOWANIA ANI ZACHOWANIA W INNY SPOSÓB DOWOLNEJ STRONY FANA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO UTRZYMANIA, SERWISOWANIA, NAPRAW LUB KOREKT SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA STOSOWANEGO DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SERWISÓW. JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ZAPEWNIEŃ, DOROZUMIANYCH LUB STATUTOWYCH, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA BĘDĄ STOSOWAŁY SIĘ DO UŻYTKOWNIKA W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM W MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRENUMERATORÓW SIECI WWE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII: Do prenumeratorów Sieci WWE w Wielkiej Brytanii lub Irlandii ten paragraf będzie stosował się wyłącznie w odniesieniu do prenumeraty Sieci WWE (tj. zamiast paragrafu powyżej). Gwarantujemy i zapewniamy Użytkownikowi, że (i) mamy pełne prawo, tytuł własności i upoważnienie do udostępniania Użytkownikowi Sieci WWE zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania; i że (ii) Sieć WWE będzie (a) zgodna ze swoim opisem; (b) zadowalającej jakości i © odpowiednia do swojego celu. Z ZASTRZEŻENIEM ZAKRESU OPISANEGO W POPRZEDNIM ZDANIU: (A) MATERIAŁY W SERWISACH SĄ ZAPEWNIONE W POSTACI „TAKIEJ JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH; (B)NIE GWARANTUJEMY, NIE OŚWIADCZAMY I NIE ZAPEWNIAMY, ŻE ŻE FUNKCJE LUB MATERIAŁY DOSTĘPNE PRZEZ SERWISY BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIANE ORAZ ŻE SERWISY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; ORAZ (C) NIE UDZIELAMY GWARANCJI I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW W SERWISACH, JEŚLI CHODZ O ICH POPRAWNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, RZETELNOŚĆ LUB INNE CECHY. I WRESZCIE Z UWZGLĘDNIENIEM (I BEZ UTRATY PRAW DO) GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ UDZIELONYCH UŻYTKOWNIKOWI NA POCZĄTKU TEGO PARAGRAFU, UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE NA SIEBIE CAŁY KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO UTRZYMANIA, , SERWISOWANIA, NAPRAW LUB KOREKT SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA STOSOWANEGO DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SERWISÓW.

***Wyłączenie odpowiedzialności: WWE pragnie przypomnieć Użytkownikowi, że nasze Gwiazdy to wyszkoleni profesjonalni atleci. Użytkownik nie powinien w żadnych okolicznościach próbować naśladować tego co robią, na ringu i poza nim.***

WWE nie odpowiada za i nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie treści tworzonych przez Użytkowników i ukazanych na dowolnej Witrynie lub w Serwisach WWE, niezależnie od tego, czy były rzeczywiście lub pozornie przekazywane przez Zarejestrowanych Fanów lub przez dowolny sprzęt lub oprogramowanie związane z Serwisami lub wykorzystane w nich. Użytkownik zamieszcza Treści Tworzone przez Użytkownika na Serwisach na własne ryzyko. Choć zapewniamy ustawienia prywatności ograniczające dostęp do profilu Użytkownika, żadne środki zabezpieczające nie są doskonałe lub niemożliwe do obejścia. Nie możemy kontrolować działań innych Użytkowników, którym Użytkownik może zdecydować się udostępnić własne Treści Tworzone przez Użytkownika. Nie możemy gwarantować i nie gwarantujemy, że Treści Tworzone przez Użytkownika nie będą przeglądane przez osoby nieupoważnione. Nie odpowiadamy za obejścia ustawień prywatności ani środków zabezpieczających zawarte w Serwisach. Nawet po usunięciu Treści Tworzonych przez Użytkownika, kopie takich treści mogą być nadal dostępne do przeglądania na stronach buforowanych lub archiwizowanych, albo w postaci kopii lub zapisów Treści Tworzonych Użytkownika dokonanych przez innych Użytkowników. Treści Tworzone przez Użytkownika i ukazujące się w Serwisach nie muszą odzwierciedlać opinii ani zasad WWE. Treści Tworzone przez Użytkownika mogą zawierać linki do innych witryn. WWE nie odpowiada za zawartość, dokładność ani opinie wyrażone na takich witrynach i takie witryny nie zawsze są badane, monitorowane, bądź sprawdzane przez WWE pod kątem dokładności lub kompletności. Użytkownik uzyskuje dostęp do witryn stron trzecich na własne ryzyko.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W zakresie, w jakim przydzieliliśmy Użytkownikowi konto poprzez Serwisy lub w jakim Użytkownik uzyskał konto poprzez rejestrację jako Fan, Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie poufności swego konta i wszystkich czynności wykonywanych na tym koncie. Użytkownik zwalnia niniejszym z odpowiedzialności, zabezpiecza i zapewnia ochronę WWE, jednostek powiązanych, członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, agentów, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców (zwanych razem „Stronami Zwalnianymi z Odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami i kosztami (co obejmuje zasadne honoraria adwokackie) poniesionymi przez Strony Zwalniane z Odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania (oraz roszczeń związanych z kontem Użytkownika). Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby współpracować z nami w obronie przed takimi roszczeniami. Zastrzegamy sobie prawo, na nasz własny koszt, przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w odniesieniu do wszelkich kwestii, które w myśl innych ustaleń podlegają zwolnieniu z odpowiedzialności przez Użytkownika.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRENUMERATORÓW SIECI WWE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII: W miejsce paragrafu powyżej (zatytułowanego “Zwolnienie z odpowiedzialności”), niniejszy paragraf będzie miał zastosowanie do prenumeraty Sieci WWE przez prenumeratorów Sieci WWE w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności konta Sieci WE i wszystkich czynności wykonywanych na tym koncie. Użytkownik odpowiada za wszelkie straty, wydatki i inne koszty poniesione zasadnie przez WWE i/lub jednostki powiązane, członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, agentów, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania. Obejmuje to wszelkie straty, wydatki i inne koszty poniesione wskutek roszczeń stron trzecich wobec WWE (i/lub jednostek powiązanych, członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, agentów, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców) z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby współpracować z nami w obronie przed takimi roszczeniami, a my zastrzegamy sobie prawo, na nasz własny koszt, przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w odniesieniu do takich roszczeń.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM MIĘDZY INNYMI W SYTUACJI ZANIEDBANIA, WWE ANI JEDNOSTKI POWIĄZANE, PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, WŁAŚCICIELE LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BĘDĄCE SKUTKIEM KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISÓW, CO OBEJMUJE MATERIAŁY LUB FUNKCJE TYCH SERWISÓW, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO NAS O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA UNIEMOŻLIWIAJĄ CAŁKOWITE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, LUB SZKÓD PRZYPADKOWYCH, LUB WYNIKOWYCH, PONIŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA BĘDĄ STOSOWAĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM W MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WWE I JEDNOSTEK POWIĄZANYCH, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, WŁAŚCICIELI I AGENTÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY BĄDŹ PODSTAWY POWÓDZTWA WYNIKAJĄCE Z UMÓW, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ) NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ WWE (JEŻELI ZOSTAŁA ZAPŁACONA) ZA UZYSKANIE DOSTĘPU DO SERWISÓW.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRENUMERATORÓW SIECI WWE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII: Do prenumeratorów Sieci WWE w Wielkiej Brytanii lub Irlandii ten paragraf będzie stosował się wyłącznie w odniesieniu do prenumeraty Sieci WWE (tj. zamiast paragrafu powyżej). ANI WWE, ANI JEDNOSTKI POWIĄZANE, PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY WŁAŚCICIELE LUB AGENCI NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KTÓRE NIE SĄ PRZEWIDYWALNE. STRATA LUB SZKODA JEST PRZEWIDYWALNA, JEŻELI JEST OCZYWISTĄ KONSEKWENCJĄ NARUSZENIA PRZEZ NAS TYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ALBO JEŻELI BYŁA BRANA POD UWAGĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA I PRZEZ NAS W CHWILI ZAWARCIA TEJ UMOWY. SIEĆ WWE JEST UDOSTĘPNIANA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO I PRYWATNEGO. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE KORZYSTAĆ Z SIECI WWE DO ŻADNYCH CELÓW KOMERCYJNYCH, BIZNESOWYCH LUB W CELU ODSPRZEDAŻY I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ ZYSKU, STRATĘ BIZNESU, PRZERWY W BIZNESIE LUB STRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH. W ŻADEN SPOSÓB NIE WYŁĄCZAMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) ŚMIERĆ LUB URAZY CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ NASZE ZANIEDBANIA LUB (B) OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD. NIE BĘDZIEMY ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE NIEWYKONANIE LUB OPÓŹNIENIE W WYKONANIU NASZEGO ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCEGO Z TEJ UMOWY SPOWODOWANEGO PRZEZ CZYN LUB ZDARZENIE BĘDĄCE POZA NASZĄ ZASADNĄ KONTROLĄ, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI STRAJKI, LOKAUTY LUB INNE AKCJE PRACOWNICZE STRON TRZECICH, ROZRUCHY, ZAMIESZKI, INWAZJE, ATAKI TERRORYSTYCZNE LUB ZAGROŻENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM, WOJNĘ (WYPOWIEDZIANĄ LUB NIE) LUB ZAGROŻENIE BĄDŹ PRZYGOTOWANIE DO WOJNY, POŻAR, WYBUCH, BURZĘ, POWÓDŹ, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZAPADANIE SIĘ GRUNTU, EPIDEMIĘ LUB INNE KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, LUB TEŻ AWARIE PUBLICZNYCH BĄDŹ PRYWATNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Komentarze na WWE.com i innych Serwisach

Na Witrynach WWE, WWE stworzyło dla naszych fanów możliwości bezpiecznych i przyjaznych interakcji z innymi fanami, wyrażania swoich opinii i popierania ulubionych Gwiazd WWE. W celu maksymalnego zwiększenia takich możliwości dla wszystkich fanów WWE, WWE wymaga od fanów zgody na przestrzeganie następujących warunków przy zamieszczaniu komentarzy na Witrynach WWE.

A. Zamieszczanie wyłącznie odpowiednich treści

Poniżej podajemy przykłady rodzajów treści, które są nielegalne lub których zamieszczanie jest zakazane w dowolnym miejscu Witryn WWE. WWE zastrzega sobie prawo do dochodzenia i podejmowania odpowiednich działań prawnych przeciwko każdej osobie, która, według własnego osądu WWE, narusza to postanowienie, co obejmuje między innymi usunięcie niewłaściwych treści i anulowanie rejestracji osób naruszających te zasady. Zabronione treści obejmują między innymi:

•Nękanie bądź podżeganie do przemocy bądź nękania innej osoby;

•Publikowanie informacji stanowiących lub tworzących ryzyko naruszenia prywatności bądź bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby;

•Treści stanowiące lub promujące informacje, o których zamieszczający wie, że są fałszywe lub mylące, bądź zachęcające do nielegalnych czynów lub zachowań krzywdzących, zagrażających, niemoralnych, oszczerczych lub zniesławiających;

•Treści stanowiące lub promujące bezprawne lub nieupoważnione kopiowanie pracy innej osoby, chronionej prawami autorskimi;

•Treści jawnie obraźliwe i promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub przemoc fizyczną dowolnego rodzaju, przeciwko dowolnej grupie lub osobie;

•Nagość, nadmierna przemoc lub tematy obraźliwe, bądź linki do witryn internetowych dla dorosłych;

• Zachęcanie osób poniżej 18 roku życia do przekazywania danych osobowych;

•Promowanie działań lub działalności przestępczej;

•Zachęcanie do przekazywania haseł lub danych osobowych innych Użytkowników do celów handlowych lub niezgodnych z prawem;

•Działalność handlowa lub sprzedaż, lub konkursy, lub reklama bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WWE;

•Zdjęcia lub wideo innej osoby zamieszczone przez Użytkownika bez jej zgody;

•Naśladowanie lub podszywanie się pod posty na Witrynie WWE przez kogoś innego, niż osoba faktycznie zamieszczająca taki post.

B. Zgłaszanie niewłaściwych treści

Zwracamy się do Użytkowników WWE o pomoc w usuwaniu treści, które nie powinny znaleźć się na Witrynach WWE. Jeżeli Użytkownik dowie się o nieprawidłowym korzystaniu z Witryny internetowej WWE przez dowolną osobę, Użytkownik zgadza się kliknąć link „Skontaktuj się z WWE)” lub „Zgłoś nadużycie”.

Po zidentyfikowaniu wątpliwych treści przez społeczność fanów WWE z pomocą narzędzia zgłaszania na witrynie, treści będą automatycznie weryfikowane i WWE może na swoje uznanie albo przeprowadzić dokładniejszą weryfikację, albo na trwałe usunąć treści naruszające zasady, udzielić ostrzeżenia, a w odpowiednich przypadkach wykluczyć Zarejestrowanych Fanów, którzy przekazywali takie treści lub zachowywali się w taki sposób.

Chcemy, aby wszyscy Użytkownicy zgłaszali podejrzane osoby i nieodpowiednie treści, z którymi zetkną się na w dowolnej stronie Witryny WWE. Usilnie zachęcamy Użytkowników poniżej 18 roku życia, aby zwrócili się do rodziców lub odpowiedzialnej osoby dorosłej, kiedy ktoś powie lub zrobi coś online, co sprawi, że poczują się w jakikolwiek sposób nieswojo lub zagrożeni.

C. Zachowaj czujność!

Użytkownik zgadza się wybierać ostrożnie Treści Tworzone przez Użytkownika do zamieszczenia na Serwisach lub poprzez Serwisy i udostępnienia innym Użytkownikom. Choć Serwisy nie mogą zawierać Zakazanych Treści zdefiniowanych w Rozdziale A, niektóre informacje, materiały, produkty lub serwisy przesłane do Serwisów przez innych Fanów mogą, w całości lub części, być nieautoryzowane, niedozwolone lub w inny sposób naruszać niniejszą Umowę, i WWE nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie materiały.

Należy pamiętać, że choć posługiwanie się pseudonimami ekranowymi przez Fanów nie stanowi naruszenia Warunków Korzystania, ludzie nie zawsze są tymi, za kogo się podają. Należy zawsze zachować ostrożność, komunikując się z osobami, których nie znamy w rzeczywistości. Osobiste spotkanie z kimś, kogo nie znamy przez realnych znajomych, również zawsze wiąże się z ryzykiem.

Należy zachować ostrożność przy zamieszczaniu lub udostępnianiu danych osobowych, szczególnie takich, które można użyć do ustalenia tożsamości Użytkownika lub fizycznego zlokalizowania go, na przykład adres i numer telefonu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za interakcję z innymi Fanami. WWE zastrzega sobie prawo, ale nie zobowiązuje się do ingerowania w jakiekolwiek spory pomiędzy Użytkownikiem i innymi Fanami.

WWE nie gwarantuje, że jakikolwiek Udział lub Treści Tworzone przez Użytkowników na Witrynach WWE były faktycznie utworzone przez osobę lub podmiot, który podaje się za ich autora.

D. Przestrzeganie przepisów o ochronie praw autorskich

Zgadzasz się korzystać z usługi wliczając wszystkie z jej funkcji i zawartości wedle działających praw, zasad i regulacji prawnych oraz restrykcji dotyczących zawartości. Zgadzasz się nie ściągać, przechowywać, reprodukować, rozprzestrzeniać, zmieniać, pokazywać, demonstrować, wydawać, licencjować i tworzyć podobne produkty na sprzedaż bez pisemnej zgody WWE i jednostek licencjonowanych. Zgadzasz się także nie zmieniać, deaktywować, degradować zawartości chronionych przez te reguły oraz korzystać z botów i zautomatyzowanych sposobów korzystania z WWE Network. Zabronione jest także data mining, gromadzenie danych i ich ekstrakcja. Nie możesz uploadować, postować, wysyłać mailem lub jakkolwiek rozpowszechniać materiałów które zakłócają korzystanie z produkty wliczając w to wszelkie programy, wirusy, skanery, pliki i programy.

 

Użytkownik nie ma prawa ładować, osadzać, zamieszczać, wysyłać emailem, przekazywać ani w inny sposób udostępniać jakiegokolwiek materiału, który narusza prawa autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności dowolnej osoby fizycznej bądź prawnej. WWE zastrzega prawo anulowania Członkostwa osób naruszających takie prawa. Użytkownik gwarantuje i zapewnia, że: (i) jest właścicielem Treści Tworzonych przez Użytkownika zamieszczonych przez tego Użytkownika na Serwisach lub poprzez Serwisy (lub ma prawo do udzielania odpowiedniej licencji), i (ii) zamieszczenie Treści Tworzonych przez Użytkownika na Serwisach lub poprzez Serwisy nie narusza przepisów o ochronie prywatności, dóbr osobistych, praw autorskich, praw umownych ani jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź prawnej. Użytkownik zgadza się opłacić wszystkie tantiemy, opłaty i inne kwoty należne dowolnej osobie fizycznej lub prawnej w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika Treści tworzonych przez Użytkownika na Serwisach lub poprzez Serwisy.

WWE zastrzega prawo, na swoje wyłączne uznanie, odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia dowolnych Treści Tworzonych przez Użytkownika (również wiadomości prywatnych) lub odmowy, ograniczenia, zawieszenia lub anulowania dostępu Użytkownika do całości lub części dowolnych Serwisów, co obejmuje Witrynę WWE, w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, za uprzednim powiadomieniem i wyjaśnieniem lub nie, i bez żadnych zobowiązań. WWE wyraźnie zastrzega prawo do usuwania profilów z Serwisów i/lub odmowy, ograniczania, zawieszania lub anulowania dostępu do jakichkolwiek Serwisów, co obejmuje Witrynę WWE, jeżeli WWE ustali na swoje wyłączne uznanie, że Użytkownik naruszył niniejszą Umowę lub stanowi zagrożenie dla WWE i/lub jej fanów.

WWE nie bierze odpowiedzialności za monitorowanie Uczestnictwa w Witrynach WWE pod kątem nieodpowiednich zachowań bądź Treści Tworzonych przez Użytkownika. Jeżeli w jakimś momencie WWE zdecyduje się na swoje wyłączne uznanie monitorować zachowania lub Treści Tworzone przez Użytkownika na Witrynach WWE, mimo to WWE nie bierze odpowiedzialności za zachowania lub Treści tworzone przez Użytkownika, nie zobowiązuje się do modyfikowania lub usuwania nieodpowiednich Treści Tworzonych przez Użytkownika i nie bierze odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek Fana przesyłającego takie Treści Tworzone przez Użytkownika.

Zakazuje się nielegalnego lub nieupoważnionego korzystania z jakiegokolwiek Serwisu, co obejmuje gromadzenie nazw użytkownika i/lub adresów email fanów metodami elektronicznymi lub innymi w celu wysyłania niechcianych emaili bądź nieautoryzowanego ramkowania lub linkowania z dowolnym Serwisem, w tym jakąkolwiek Witryną WWE, lub wykorzystywanie promocyjnych witryn bądź oprogramowania stron trzecich do promowania profilu lub wpisy na jakimkolwiek Serwisie za pieniądze. Ogłoszenia handlowe, linki do jednostek powiązanych i inne postaci nieupoważnionego nakłaniania mogą być usunięte z dowolnego Serwisu, w tym z WWE.com bez powiadamiania lub wyjaśnienia i mogą prowadzić do anulowania rejestracji. WWE zastrzega prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego lub nieupoważnionego korzystania z WWE.com, innych Witryn WWE lub innych Serwisów.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zdjęcia, wiadomości, notatki, teksty, informacje, muzykę, wideo i inne treści, które ładuje, publikuje lub wyświetla (dalej zwane „postami”) na jakichkolwiek Serwisach, w tym WWE.com, przesyła lub udostępnia innym użytkownikom. Nie wolno zamieszczać, przesyłać ani udostępniać treści, których Użytkownik nie stworzył lub których nie ma prawa zamieszczać.

Zamieszczanie treści na dowolnych Serwisach, w tym WWE.com oznacza, że takie treści są uważane za Materiały Przesłane, zgodnie z powyższą definicją i WWE zyskuje wszystkie prawa i przywileje opisane tutaj i w innych częściach Warunków Korzystania.

Kwestie jurysdykcji

Serwisy są kontrolowane i prowadzone przez lub w imieniu WWE i jednostek powiązanych. Nie składamy żadnych oświadczeń, że materiały lub produkty oferowane na Serwisach są odpowiednie lub dostępne do użycia w jakiejkolwiek lokalizacji. Użytkownicy, którzy decydują się na dostęp do Serwisów, robią to z własnej inicjatywy i odpowiadają za zachowanie zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami państwowymi i lokalnymi. Oprogramowanie i produkty pobrane lub zakupione z Serwisów podlegają ponadto przepisom o kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Żadne oprogramowanie i produkty oferowane na tych Serwisach nie mogą być pobierane, wysyłane i w jakikolwiek inny sposób eksportowane lub reeksportowane (i) do Kuby, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii lub innych krajów, które objęte są embargiem Stanów Zjednoczonych na towary (ani też do obywateli lub mieszkańców tych krajów); lub (ii) do kogokolwiek, kto znajduje się na Specjalnej Liście Osób i Podmiotów (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu USA, bądź w Tabeli Odrzucania Zamówień Departamentu Handlu USA (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Zakupując produkty lub pobierając i korzystając z Oprogramowania oferowanego na Serwisach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym kraju ani pod kontrolą obywatela bądź mieszkańca żadnego takiego kraju, uwzględnionego na tej liście.

Rozwiązanie umowy

Możemy anulować dostęp Użytkownika do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez powiadomienia, jeżeli zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem Użytkownik nie przestrzega zasad lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania, albo innych zasad lub warunków korzystania zamieszczonych na Serwisach. Po anulowaniu korzystania z Serwisów Użytkownik ma obowiązek zaprzestania korzystania z Serwisów i zniszczenia wszystkich materiałów uzyskanych z Serwisów oraz wszystkich kopii takich materiałów.

WWE może anulować status Użytkownika jako Zarejestrowanego Fana, usunąć wszelkie przejawy jego udziału w WWE.com i wszelkie posty na dowolnej Witrynie WWE lub innym Serwisie w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, za uprzednim powiadomieniem lub wyjaśnieniem lub nie, bez żadnych zobowiązań, a niniejsze Warunki Korzystania pozostaną w mocy. Jeżeli Użytkownik ma jakieś problemy z Serwisami lub korzystaniem z Serwisów, albo niniejszymi Warunkami Korzystania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Serwisów.

Ponadto w wypadku Prenumerat Odnawianych co Miesiąc, obok naszego prawa anulowania prenumeraty w okolicznościach podanych powyżej, możemy również anulować prenumeratę Użytkownika za wypowiedzeniem przekazanym Użytkownikowi w dowolnym momencie (bez podania przyczyny i bez żadnych zobowiązań), przy czym żadne takie anulowanie nie wejdzie w życie do końca bieżącego miesiąca prenumeraty (i nie przyjmiemy żadnej płatności od Użytkownika za kolejny miesiąc (oraz za kolejne miesiące)).

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRENUMERATORÓW SIECI WWE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII: W wypadku prenumeratorów Sieci WWE w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, poniższe postanowienia odnośnie anulowania będą obowiązywać w pełni, z jednym zastrzeżeniem, że w wypadku prenumeraty Sieci WWE, nie będzie obowiązywał drugi paragraf powyżej (paragraf rozpoczynający się od „WWE może anulować status Użytkownika jako Zarejestrowanego Fana…”).

Arbitraż w przypadku sporów; zrzeczenie się prawa do powództwa zbiorowego

Niniejsze Warunki Korzystania będą podlegać przepisom prawa stanu Connecticut i będą interpretowane według tych przepisów; podlegają one przepisom o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej, z wyłączeniem jakichkolwiek postanowień odnośnie konfliktu praw. Korzystanie z Serwisów oznacza zrzeczenie się przez Użytkownika wszelkich roszczeń, które mogłyby powstać w myśl prawa innych stanów, państw, terytoriów lub jurysdykcji.

W odniesieniu do wszelkich sporów i roszczeń wynikających lub powiązanych w jakikolwiek sposób z niniejszymi Zasadami Korzystania lub z Serwisami (co obejmuje między innymi Politykę Prywatności), WWE i Użytkownik zgadzają się prowadzić negocjować w dobrej wierze w celu osiągnięcia rozwiązania zadowalającego obie strony. Jeżeli Użytkownik i WWE nie rozwiążą sporu w drodze nieformalnych negocjacji, wszelkie inne wysiłki o rozwiązanie sporu będą miały postać wiążącego arbitrażu zgodnie z Ustawą o arbitrażu federalnym w USA i innymi przepisami o arbitrażu federalnym, z wyjątkami podanymi w tym rozdziale.

Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association, AAA) zgodnie z Regułami Arbitrażu Konsumenckiego. Zasady AAA dostępne są pod adresem www.adr.org, można też zasięgnąć informacji pod numerem 1-800-778-7879. Pokrycie kosztów wniesienia sprawy, arbitra i administracyjnych będzie rozstrzygane zgodnie z zasadami AAA. Zwrócimy koszty za roszczenia na łączną kwotę poniżej 10 000 USD, chyba że arbiter uzna, że roszczenie było jawnie bezzasadne. Ponadto WWE nie będzie ubiegać się się o zwrot kosztów reprezentacji prawnej i arbitrażu, chyba że arbiter uzna, że roszczenia były jawnie bezzasadne.

Jeżeli wartość roszczenia wynosi 10 000 USD lub mniej, pozostawiamy Użytkownikowi możliwość wyboru, czy arbitraż będzie przeprowadzony poprzez złożenie materiałów na piśmie, telefonicznie lub osobiście w kraju, w którym mieszka Użytkownik lub w innym, obopólnie uzgodnionym miejscu. Jeżeli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do posiedzenia komisji arbitrażowej będzie regulowane według zasad AAA. Dowolny sąd właściwy dla stron może egzekwować decyzję arbitra.

W porównaniu ze sprawami sądowymi, arbitraż jest mniej formalny. W arbitrażu funkcję sędziego lub ławy przysięgłych pełni neutralny arbiter, a prawo do rewizji sądowej decyzji arbitrów jest ograniczone. Arbiter ma możliwość przyznania tych samych środków prawnych lub odszkodowań co sąd.

Jedynym wyjątkiem od wymogu arbitrażu jest możliwość wystąpienia przez Użytkownika do sądu drobnych roszczeń, pod warunkiem, że roszczenie podlega właściwości takiego sądu i pod warunkiem, że Użytkownik wniesie sprawę indywidualnie.

Zanim Użytkownik zdecyduje się na wszczęcie arbitrażu lub wniesie sprawę do sądu drobnych roszczeń, musi wcześniej wysłać pisemne powiadomienie do WWE pocztą poleconą z żądaniem arbitrażu lub rozstrzygnięcia sprawy przez sąd drobnych roszczeń i opisem swojego roszczenia („Powiadomienie”). Niezależnie od tego, która strona wysyła Powiadomienie, powinno ono opisywać podstawy roszczenia i podawać, o jakie środki zaradcze stara się strona. Pismo musi być adresowane do: General Counsel, World Wrestling Entertainment Inc., 1241 E. Main Street, Stamford, CT 06902. Jeżeli WWE wystąpi o arbitraż, wyśle pisemne powiadomienie na adres email Użytkownika stosowany do uzyskiwania dostępów do Serwisów. Jeżeli Użytkownik i WWE nie uzgodnią rozwiązania w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia, Użytkownik i WWE mają prawo wszcząć procedurę arbitrażu lub wnieść sprawę do sądu drobnych roszczeń. Formularz Powiadomienia o wszczęciu arbitrażu można skopiować lub pobrać z www.adr.org.

W celu terminowego rozstrzygania sporów Użytkownik i WWE zgadzają się rozpocząć postępowanie przez komisją arbitrażową lub sądem drobnych roszczeń w ciągu jednego roku od powstania przyczyny roszczenia; w przeciwnym razie strony zrzekają się roszczenia.

Użytkownik i WWE zgadzają się ponadto, że wszelkie procedury w celu rozwiązania lub prowadzenia jakichkolwiek sporów będą miały wyłącznie charakter indywidualny. Ani Użytkownik, ani WWE nie będą podejmować prób rozpatrzenia jakiegokolwiek sporu w drodze powództwa zbiorowego lub innych procedur, w których jedna ze stron działa lub występuje o działanie jako reprezentant większej grupy. Żaden arbitraż ani procedura nie będą łączone z innymi bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron na wszystkie przedmiotowe arbitraże lub procedury. Ponadto obie strony wyraźnie zrzekają się praw do procesu przed ławą przysięgłych.

W zakresie, w jakim arbitraż nie będzie miał zastosowania, Użytkownik i WWE zgadzają się poddać wyłącznej właściwości sądów stanowych i federalnych (w odpowiednich przypadkach) z siedzibą w powiecie Fairfield stanu Connecticut. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WWE może wnieść sprawę do właściwego sądu w stanie Connecticut, aby uzyskać sądowy zakaz naruszania praw autorskich lub innego nadużywania praw własności intelektualnej.

Postanowienia ogólne

Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych Warunków Korzystania okaże się niezgodne z prawem, niebyłe lub z innych przyczyn nieegzekwowalne, wówczas takie postanowienie będzie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków Korzystania i nie wpłynie na ważność i skuteczność wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków Korzystania. Niniejsze Warunki Korzystania stanowią całość umowy pomiędzy nami odnośnie korzystania z Serwisów. Nieskorzystanie przez WWE z prawa do egzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły rozdziałów w niniejszych Warunkach Korzystania podane zostały tylko dla wygody Użytkowników i nie mają skutków prawnych bądź umownych.

Ustawa o prawach autorskich do materiałów cyfrowych (Digital Millennium Copyright Act )

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dzieło zostało skopiowane i zamieszczone na Serwisach lub poprzez Serwisy w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, powinien powiadomić agenta WWE ds. praw autorskich o domniemanym naruszeniu i podać wszystkie poniższe informacje:

(a) dzieło objęte prawami autorskimi, którego dotyczy domniemane naruszenie lub, jeżeli jedno powiadomienie dotyczy szeregu dzieł objętych prawami autorskimi, reprezentatywna lista takich dzieł;

(b) domniemane materiały będące przedmiotem naruszenia i informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania takiego materiału (przekazanie adresu URL materiału będącego przedmiotem domniemanego naruszenia spełnia ten wymóg);

(c) informacje zasadnie wystarczające do kontaktu z Użytkownikiem, takie jak adres, telefon, a jeżeli jest dostępny, adres email;

(d) oświadczenie Użytkownika, w dobrej wierze, że sporne wykorzystanie nie zostało autoryzowane przez Użytkownika, jego agenta, ani przepisy prawa;

(e) oświadczenie, pod sankcją krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje podane w powiadomieniu są dokładne, że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest uprawniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz

(f) podpis fizyczny lub elektroniczny Użytkownika.

Przyjęliśmy zasady anulowania, w odpowiednich okolicznościach i na nasze wyłączne uznanie, kont Fanów, których uznaliśmy za wielokrotnie naruszających prawa autorskie. Możemy również na nasze własne uznanie ograniczyć dostęp do Serwisów i/lub anulować Członkostwo każdego Użytkownika, który narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego, czy stanowią one naruszenia wielokrotne.

Z wyznaczonym przedstawicielem WWE do powiadomień o naruszeniach praw autorskich można się kontaktować pod adresem: Copyright Agent, World Wrestling Entertainment, 1241 East Main Street, Stamford, CT 06902. Z wyznaczonym przedstawicielem WWE do powiadomień o naruszeniach praw autorskich można również kontaktować się elektronicznie, klikając tutaj. [cpagent@wwe.com]

Usługi mobilne

WWE może udostępniać pewne funkcje Serwisów poprzez telefon komórkowy. Obok wszelkich opłat ujawnionych Użytkownikowi przez WWE, usługodawca komórkowy będzie naliczać zwykłe stawki i opłaty za wiadomości, dane i inne usługi. Użytkownik powinien skontaktować się z usługodawcą komórkowym, aby dowiedzieć się, jakie plany oferuje i za jaką cenę. Ponadto pobieranie, instalowanie i korzystanie z pewnych funkcji lub produktów może być zakazane lub ograniczone przez usługodawcę sieci komórkowej. Nie wszystkie produkty i funkcje będą działać we wszystkich sieciach komórkowych i na wszystkich urządzeniach. Dlatego Użytkownik powinien dowiedzieć się od usługodawcy sieci komórkowej, czy produkt lub funkcja interesujące Użytkownika są dostępne na urządzeniach komórkowych Użytkownika, i jakie ewentualne ograniczenia mogą stosować się do korzystania z takich produktów lub funkcji. Korzystając z produktów lub funkcji zapewnianych przez WWE lub jednostki powiązane z WWE Użytkownik zgadza się na kontakt WWE z Użytkownikiem poprzez SMS-y, MMS-y, wiadomości tekstowe lub inne środki elektroniczne, wysyłane do urządzeń mobilnych i zdaje sobie sprawę, że pewne informacje na temat korzystania z produktów i funkcji przez Użytkownika mogą być przekazywane do nas.